PROJEKT UNIJNY

 

Dotyczy wniosku: nr kanc. 1649/12 tytuł. ,,Dostosowanie przedsiębiorstwa NIVETTE Sp. z o .o. do wymogów BAT poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii lakierowania opartej na wodorozcieńczalnych produktach, mającej na celu ograniczenie emisji LZO do środowiska”. Działanie 1.8 w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013, konkurs RPOWM/1.8/1/2011.

 

 

Głównym celem projektu przedsiębiorstwa NIVETTE Sp. z o.o. jest zredukowanie w procesie produkcyjnym szkodliwych odpadów produkcyjnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
w procesie technologicznym oraz emisji lotnych substancji organicznych poprzez proekologiczną produkcję z wykorzystaniem najnowocześniejszych, innowacyjnych maszyn w procesie produkcyjnym.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:

• Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego). Wprowadzenie pełnego systemu wodorozcieńczalnego jest rozwiązaniem efektywnie obniżającym emisje LZO, poprawiającym jakość powietrza oraz otaczającego nas środowiska. W porównaniu do typowego systemu rozcieńczalnikowego każdy produkt systemu wodorozcieńczalnego gwarantuje znikomą emisję LZO:

  • podkład wodorozcieńczalny P950-2028 - 88% redukcji;
  • lakier nawierzchniowy wodorozcieńczalny AQUABASE PLUS - 93% redukcji;
  • lakier bezbarwny wodorozcieńczalny P910-5510- 74% redukcji.

Wynik ten daje średnią redukcję o 87% w pełnym wodorozcieńczalnym systemie renowacyjnym NEXA AUTOCOLOR (wymagania dyrektywy 2004/42/CE o Lotnych Związkach Organicznych)

• Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – Dzięki zastosowaniu falowników można w sposób bardzo prosty sterować prędkością obrotową silników, a więc i wydajnością wentylatorów w zależności od potrzeb. Falowniki mogą w sposób bardzo prosty być sterowane przez komputer nadzorujący pracę kabiny. Uzyskane oszczędności mogą dochodzić do ok. 30 % kosztów energii cieplnej służącej do suszenia powłok i energii elektrycznej do napędu wentylatorów.